<< Zpět do přehledu

Historie – velký rozvoj sboru v 60. letech

Období renesance naší jednotky nastává na výroční členské schůzi v roce 1960. Do čela sboru je zvolen Jiří Marian. Obnovuje se pravidelná schůzková činnost. Členská základna se rozšiřuje o 12 žen a řadu mladých mužů. Dochází k velmi dobré spolupráci s Místním národním výborem, jehož předsedou byl Václav Bláha a tajemníkem Václav Levička, oba členové naší jednotky.

Téhož roku zrušením okresu Horšovský Týn jsou sestavovány okrskové výbory. Naše jednotka je začleněna do okrsku Puclice a jeho předsedou se stává František Šeba z Doubravy. V roce 1963 se uskutečňuje v naší obci první okrsková soutěž. Na tuto soutěž bylo zakoupeno z vlastních prostředků 12 cvičných šatů pro družstvo žen a při cvičení nás reprezentuje družstvo mužů a žen. Muži postoupili do okresního kola v Březí, kde vybojovali 4.místo.

Dne 30.října 1963 v noci vypukl velký požár vepřína místního JZD. Příliš dlouho trvalo, než byli o požáru uvědoměni všichni požárníci a občané a při zásahu se poprvé stalo, že nebyla uvedena stříkačka do chodu. Na základě této skutečnosti byla Mísním národním výborem zakoupena siréna.
Celé toto období je provázeno velkou aktivitou členů při zvelebování obce. Zejména při výstavbě kanalizace, čištění rybníka a pomoci místnímu JZD.

Další významná změna ve výboru nastává v roce 1968. Vedle dosavadního předsedy Jiřího Mariana nastupuje do funkce velite Josef Bufka, jednatel Václav Marian, preventista Ladislav Marian, kulturní referent Josef Hösl, referent mládeže Jan Král, materiálně technický referent Václav Vostracký a další.
Do vedení Jednoty se dostali členové, kteří měli velikou snahu nezklamat důvěru svých voličů a pracovali skutečně se zájmem. Členská základna se rozšiřuje na členů. Vedle pravidelných schůzí se jednota zúčastňuje všech okrskových a námětových cvičení, provádí preventivní činnost, pořádá plesy a taneční zábavy, organizuje první 2-denní zájezd do jižních Čech. Staví se nový sušák na hadice a prostřednictvím MNV dostávají členové 10 ks vycházkových stejnokrojů. Dne 25. 6. 1970 zemřel na srdeční infarkt předseda MNV Václav Bláha, člen SDH a příznivec hasičů.

V roce 1971 opět dochází k požáru vepřína, při kterém je způsobena větší závada na motorové stříkačce. Motor nelze opravit, protože součástky na tyto stroje již nejsou v prodeji. Sloužila k plné spokojenosti celých 37 let. Zásluhou MNV, OV SPO a požární inspekce jsme v krátké době dostali novou požární stříkačku – výrobek SVA Holýšov.

V tomto roce dochází opět v obci k požáru, tentokrát stohu slámy, který byl založen dětmi.
Jednota v letech 1970 a 1971 organizuje další 2-denní zájezdy na Náchodsko a na Jižní Moravu. Pořádá hasičské plesy, maškarní bály, pouťové zábavy.

V roce 1971 těžce onemocněl předseda Jiří Marian a novým se stává Karel Schejbal. 
Oslava 40. založení sboru se konala v roce 1973. Slavnostní úvod přednesl Josef Hösl. Po vystoupení pionýrské skupiny vedené pí. Hronkovou přednesl zprávu o činnosti naší jednotky velitel Josef Bufka. Za MNV vystoupil předseda p. Špor a za OV SPO z Domažlic pan Fábry. Na závěr slavnostní části předal p. Fábry a p. Bušek 12-ti zakládajícím členů medaile za věrnost, 2 čestná uznání a 3 poděkování základní organizace. Byly jsme svědky okamžiku, kdy téměř každý z odměněných členů s plnou vážností a dojetím přijímal toto skromné ocenění jejich dlouhodobé obětavé práce.

Oslavy se tehdy zúčastnilo 350 lidí z řad požárníků, občanů, hostů a  rodáků. Okrskové cvičení, které bylo součástí oslav, se nezúčastnila jednotka Puclice. V soutěži zvítězilo družstvo Vránova před Semošicemi. Po ukončení následovala taneční zábava.

V roce 1974 se zúčastňuje Jednota lokalizace požáru nového kravína v Puclicích, při kterém vydatně přispěla k záchraně této nové stavby. Téhož roku doprovází členové na poslední cestu obětavého velitele Josefa Bufku, který zemřel ve věku 44 let. Do funkce velitele nastupuje Josef Herian ml. Jednota pokračuje v dobře započaté práci. Pravidelně se zúčastňuje okrskových soutěží, provádí preventivní prohlídky a organizuje sběr železa.

Na úseku politicko-výchovné a kulturní práce pořádá zájezdy pro členy a rodinné příslušníky, plesy, utkání v kopané apod. Pomáhají zbudovat klubovnu mládeže, hřiště, prodejnu a parkovou úpravu. Provádí generální opravu požární nádrže, přemístění pomníku apod.