Zpracování osobních údajů

Obec zde uvedenými informacemi plní svou povinnost informovat dotčené subjekty údajů o zpracování osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Informace obce o zpracování osobních údajů:

Obec Křenovy jako právnická osoba i jako orgán veřejné moci zpracovává osobní údaje a plní při tom povinnosti správce těchto údajů, případně zpracovatele, jak jsou stanoveny platnými právními předpisy. Obec zde uvedenými informacemi plní svou povinnost informovat dotčené subjekty údajů o zpracování osobních údajů, které provádí, a o uplatňování práv subjektů údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Dne 25.05.2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU (bývá označováno zkratkou GDPR z anglického názvu nařízení General Data Protection Regulation).

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracováním je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. 

Odkazy